h

Programma

WIES MIT PEKEL 2022-2026

Ons tien punten plan voor Pekel
 

Inleiding
Op 16 maart gaat Pekela naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Een verkiezing die veel bestuurders en politici van binnen en buiten onze gemeente liever niet hadden meegemaakt. Zij probeerden jarenlang Pekela op te heffen. Maar dat mislukte. De herindeling is van de baan. Wat de SP betreft voorgoed. Nu kunnen we eindelijk verder bouwen aan ons prachtig Pekela. Dat doen we dichtbij thuis en met elkaar. Trots, moedig en waar nodig een tikkeltje eigenzinnig. Maar boven alles altijd:
WieS mit Pekel.
 

1. Met elkaar, voor elkaar
Met de herindeling in de prullenbak kunnen we al onze energie steken in onze kracht: een kleinschalige gemeente voor een betrokken gemeenschap. Bestuurders, politici en ambtenaren kunnen alleen goed functioneren als ze ten dienste staan van de samenleving. Bij alles wat we doen staat de menselijke waardigheid van Pekelders, de gelijkwaardigheid van alle Pekelders en de solidariteit tussen Pekelders voorop.

We toetsen alle ideeën en plannen aan die drie eisen. Draagt het eraan bij dan zullen we het steunen, doet het er afbraak aan, dan zullen we het bestrijden. Dat doen we in nauw contact met wie het aangaat. We brengen het verhaal van de straat naar de raad, en andersom. Daarbij geldt voor ons: zonder onderzoek geen recht van spreken.

Dingen voor elkaar krijgen kan alleen maar met elkaar. Want ieder voor zich bracht ons nergens. Samen sterk is ons alternatief. SP’ers zullen dus altijd samen met mensen de strijd aan gaan voor mooie buurten en goede voorzieningen. Daarom sluiten we ons niet op in het gemeentehuis en in vergaderkamers. We gaan naar buurten toe om rechtstreeks te horen wat er speelt en hoe we samen dingen kunnen verbeteren. De SP is altijd in de buurt.
 

2. Democratie is meer dan eens in de vier jaar stemmen
Bij de verkiezingen vragen we concreet naar de stem van zoveel mogelijk Pekelders. Een verkiezing winnen is mooi, net als een keer verliezen buitengewoon vervelend is. Maar politiek hoort geen wedstrijd te zijn. Het moet een strijd zijn tussen ideeën. Een botsing van idealen met het oog op de bal, in ons geval het Pekelder belang. De Haagse politiek is helaas vervallen tot een potje vliegen afvangen. Zo doen we dat hier niet. Wij vragen daarom iedereen te kijken naar welke partij het beste zorgdraagt
voor een sociale gemeente. En dan niet alleen naar de woorden in op een flyer, maar ook naar de daden in de praktijk.

Bij verkiezingen vragen we vertrouwen. Dat is geen kleine vraag. Juist het vertrouwen is wat steeds vaker ontbreekt. In de politiek en in andere instituties. Maar ook in elkaar. Tussen mensen. Corona heeft de kloof binnen gezinnen en gemeenschappen verder aangewakkerd. De politiek stond erbij en keek ernaar.

Wij weten dat politieke keuzes mensen hard kunnen raken. Dus maken wij de politiek weer menselijk. In ons doen en laten. SP’ers staan midden in de samenleving. Wij wonen in je buurt, werken naast je in de zorg of in de fabriek of doen samen met je vrijwilligerswerk bij de vereniging. Dat schept een band. Dat vergt vertrouwen.
 

3. De zorg is geen markt
Den Haag bezuinigde hard op de zorg. Daardoor kwamen onze zorgverleners in de knel. Tijdens de pandemie werden zij extra hard getroffen. De SP kiest voor investeren in de zorg en voor samenwerking in plaats van marktwerking. Ook hier kiezen we voor kleinschaligheid boven opschaling, voor vertrouwen boven achterdocht, voor vakmanschap boven controledrift. We betalen onze zorgverleners fatsoenlijk en zetten iedere cent bestemd voor zorg daar ook in. De landelijke bezuinigingen op zorg bestrijden we, we weigeren langer een uitvoeringsloket te zijn van Den Haag.

Ook de jeugdzorg doen we op zijn ‘Pekels’. Onze inzet is zoveel mogelijk gericht op het 'normaliseren' van problemen: we werken met snelle, laagdrempelige ondersteuning in plaats van ingewikkelde indicatieprocedures en zwaardere vormen van hulp.

De tekorten in de jeugdzorg zijn veel te hoog. Bovendien kent de organisatie ervan een gebrekkige democratische controle. Om problemen voor jongeren te voorkomen moet veel meer geïnvesteerd worden in preventieve activiteiten in buurten, wijken, dorpen en op scholen.

Sociale teams, waarbij o.a. zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de gemeente samen en laagdrempelig mensen helpen, is daarbij onze kracht. Die werkwijze breiden we zoveel mogelijk uit.

Ook voor onze ouderen en zieken moet er plek blijven in onze dorpen. Ook daarbij kiezen we voor kleinschaligheid.
 

4. Armoede maakt meer kapot dan ons lief is
Armoede maakt mensen ziek, zet gezinnen buitenspel en zet kinderen op een achterstand die ze nooit meer inlopen. De afgelopen jaren moesten we ons sociaal beleid constant verdedigen tegen nieuwe bezuinigingen. Dat is ons gelukt, maar nu is het tijd om verder te investeren.

Dus een schepje erbovenop met het armoedepacht om samen een vuist te maken tegen armoede in Oost- Groningen. Het bestrijden van armoede onder kinderen blijft absoluut speerpunt. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen is bij ons in vertrouwde handen. We blijven nieuwe wegen vinden om de armoede onze gemeente uit te krijgen. Dat doen we altijd met lef en creativiteit.

De gemeentelijke inkomensvoorzieningen voor mensen met een laag inkomen blijven overeind. Iedere cent voor armoedebestrijding komt terecht bij hen die onze solidariteit het hardst nodig hebben.

Pekela kreeg onder leiding van SP - bestuur de titel sociaalste gemeente van Nederland. Dat willen we blijven. Niet omdat we zoveel waarde hechten aan titels en prijzen, maar omdat we weten omdat nog teveel mensen hier aan het eind van de maand nog wel dagen maar geen centen overhebben.
 

5. Geen tweedeling in de klas
Ieder kind verdient een eerlijke kans om zichzelf te kunnen ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. In Pekela begint de strijd tegen ongelijkheid en generatiearmoede op school. Ieder kind krijgt de kans zich te ontwikkelen.

Docenten verdienen dat ze hun hart voor onderwijs in onze gemeente kwijt kunnen. Dat gaat niet in uitdijende leerfabrieken met bestuurders op afstand, maar in kleinschalige en laagdrempelige scholen in de buurt. De democratische controle op scholengemeenschappen moet beter. Leraren weten als geen ander wat nodig is voor goed onderwijs en moeten daarom meer inspraak krijgen. We nemen geen genoegen met ‘daar gaat de gemeente niet over’, als het om de toekomst van onze kinderen gaat.

Kinderen en leraren verdienen een veilige omgeving waarin onze jeugd kan opgroeien tot mondige en betrokken Pekelders. Voor een gezonde leer- en werkomgeving is voldoende ventilatie en CO2 meters nodig in alle lokalen.

Ook volwassenonderwijs is van groot belang. Juist in een gebied waar nog veel mensen niet kunnen lezen of schrijven. Wij blijven daarom de ontwikkeling via het Taalhuis steunen en breiden die waar nodig uit.
 

6. Meer dan een stapel stenen
Een huis is iemands tweede huid. Dat geldt voor huurders en kopers, van starters tot mensen hun laatste thuis.

Pekela groeit weer en timmert flink aan de weg. Daarbij moet het uitgangspunt zijn om zoveel mogelijk Pekelders binnenboord te houden en een mooie plek te gunnen in onze gemeente. Wij gaan dus voor betaalbare huizen.

Daarbij is geen ruimte voor commerciële investeerders. Een huis is om in te wonen en niet om geld aan te verdienen. We onderzoeken de mogelijkheid tot een zelfwoonplicht.

Helaas wonen nog teveel Pekelders in een tochtig huis met vocht en schimmel. Dat raakt de gezondheid van de meest kwetsbaren en knaagt aan trots en veiligheid van thuis.

Daarom zetten we in op isolatie en energiebesparing. Te beginnen bij mensen die dat het hardst nodig zijn. Ook eisen we dat woningbouwcorporaties daar investeren waar de nood het hoogst is. Zonder daarna een huurverhoging door te drukken, bij huizen waar ze al genoeg aan verdient hebben. De huren moeten omlaag, niet omhoog.

De sloophamer is nu te vaak door Pekela gegaan. Wij gaan voor renovatie boven sloop. Dat begint met echte zeggenschap van huurders en kopers over hun huis, buurt en straat.

We pikken het niet dat anderen misbruik maken van onze solidaire houding waarbij we niemand in de kou willen laten staan. Dat was te vaak de manier om kwetsbare groepen in onze wijken bij elkaar te stoppen. We maken daarom heldere afspraken over toewijzing van huizen aan mensen die afhankelijk zijn van zorg en opvang, zoals ex-gedetineerden en statushouders. Dat geldt ook voor de opvang van asielzoekers via het COA, waarbij alle Nederlandse gemeenten hun eerlijke bijdragen dienen te leveren.
 

7. Wij zijn Rood én Groen
In Pekela is geen plaats voor ontkenners die denken dat er niets hoeft te gebeuren aan ons klimaat. We moeten aan de slag voor schone lucht en een veilige omgeving in onze buurten. Dat doen we niet door zogenaamde duurzame plannen door te drukken en door te drammen.

Wij zien in onze dorpen hoe het is als mensen door torenhoge energierekeningen de armoede in worden gedrukt. Duurzaamheid mag geen luxeproduct zijn. Nu betalen Pekelders de rekening maar bepalen fossiele bedrijven en energieboeren hoe dat onze portemonnee en omgeving raakt. Dat moet precies andersom.

Wij blijven daarom scherp op hoe we omgaan met onze grond, onze energie en onze toekomst. Wij verpatsen onze democratie en zeggenschap daarover niet verder. Andere politici hebben al genoeg grond verspeeld aan zonne- en windboeren.

De alternatieven voor het opofferen van goed landbouwgrond is wat ons betreft onvoldoende onderzocht. Laten we eerst meer werk maken van zonnepanelen op daken van huizen en openbare gebouwen.

Wij zijn best te porren voor kleinschalige initiatieven voor wind- en zonneenergie maar in onze plannen gaat minimaal 50% van de energie en financiële opbrengst terug naar de samenleving.

Individualistische oplossingen lijken soms prachtig maar zetten geen zoden aan de dijk. Bovendien vergroten ze vaak de ongelijkheid tussen mensen omdat wie het al kan betalen vaak weer vooraan staat bij de subsidiepot.

Daarom kiezen wij voor collectieve plannen waarbij we zeggenschap terugpakken. Dat kan door een gemeentelijke of regionaal energiebedrijf die bijvoorbeeld inzet op zonnepanelen op zoveel mogelijk daken. We kunnen de huurprijzen van huizen met een lager energielabel bevriezen zodat we corporaties dwingen te verduurzamen. Want niets doen aan schimmel, vocht en tocht maar wel de huren verhogen is asociaal en vervuilend.

De tijd is voorbij dat wat hier onder de grond zit belangrijker was dan wie er boven leefde. Daarom gaan wij ook voorop in de strijd tegen gaswinning en eisen we respect voor Groningen. Ook het opvoeren van zoutwinning in onze buurt wijzen we af.

En de plannen voor een mestfabriek in Pekel zijn wat ons betreft van de baan.

Ook in ons afvalbeleid staat solidariteit voorop. Daarom wijzen wij Diftar, het betalen per kilo huisvuil, af.
 

8. In het hart van het dorp
We zagen onze gemeente en de regio flink krimpen. Bestuurders waren er van overtuigd dat het door zou zetten, maar Pekela groeit weer.

Nu is het zaak om de leegloop van onze gemeente voorgoed een halt toe te roepen met een brede aanpak. Dat moet met een samenhangend pakket waarbij scholing in de regio, betaalbare huizen, regiogebonden werkgelegenheid en goed en bereikbaar openbaar vervoer centraal staan. Het schrappen van buslijnen accepteren we daarom niet.

Pekela is daarbij een mooie gemeente om te wonen in het hart van Oost-Groningen. Onze kracht zijn kleinschalige voorzieningen in de buurt en in alle drie de kernen.

Dus blijven er moderne huiskamers in Boven, Nieuwe en Oude Pekela. Buurthuizen die als kloppend hart van de gemeenschap fungeren.

Ook zaken als dierenweides en consultatiebureaus spelen een belangrijke sociale rol in onze dorpen, verenigingsleven en leefbaarheid. We doen er alles aan om dat te behouden.
 

9. Genoeg gekort
De afgelopen jaren zijn er ook voorzieningen gesloten en is er bezuinigd op wat ons lief was. Hoofverantwoordelijke daarvoor waren politiek keuzes in Den Haag waarbij grote bezuiniging werden afgewenteld op de lokale politiek. Dat mogen we niet nog een keer laten gebeuren.

Daarom gaan we voorop in de strijd tegen weer dezelfde politici van weer dezelfde partij met meer dezelfde ideeën. Nieuwe grote Haagse projecten zoals de omgevingswet en de opgelegde rekenkamer moeten we daarom durven weigeren uit te voeren.
 

10.Oproep
De SP is de grootste en actiefste partij van Pekela. Dat laatste blijven we sowieso, dat eerste willen we ook graag. Het is nu niet de tijd om het stokje over te geven aan partijen die het in Den Haag verpesten, een lokale partij die Pekela liever wilde opheffen of uiterst recht dat mensen tegen elkaar opzet. Daarom is dit onze inzet. Wij danken je voor het vertrouwen.

16 maart: Thuisblijven helpt niet, SP stemmen wel! 

‘’Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet’’

U bent hier